Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus Ettevõte Pür Cosmetics OÜ (edaspidi: meie) kaitseb ja austab Teie privaatsust. Käesolevates privaatsussätetes selgitatakse, kuidas me meile Teie kohta edastatud informatsiooni kasutame ning kuidas Teil on võimalik anda meile vajalikke juhiseid, kui soovite piirata selle informatsiooni kasutamist. Palun lugege käesolev dokument tähelepanelikult läbi, et täielikult aru saada meie eeskirjadest isikuandmete töötlemisel. Ükskõik millisele meiega liidetud veebilehele („veebileht“) registreerumise käigus oma isikuandmeid edastades annate Te nõusoleku nende andmete kogumiseks, säilitamiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks vastavalt antud privaatsussätete normidele. Nimetatud veebilehtede haldamist teostame meie. Me järgime ELi andmekaitsedirektiivi EU General Data Protection Regulation (GDPR) ja teisi selle piirkondlikke määrusi, soovides toetada Teie isikuandmete töötlemist alati kõrgeimal tasandil. Me oleme ettevõte, mis on registreeritud Eestis registrikoodiga 12523003 ja meie juriidiline aadress on Paadi 3 Haabneme, 74001 Viimsi, Harju maakond, Eesti. Registreerumise käigus palume me Teil esitada oma nimi, e-posti aadress, maksekaartide rekvisiidid, samuti tarneaadress. Registreeruda saavad kõik vähemalt 13-aastased täieliku teovõimega füüsilised isikud. Meil on õigus igal ajal soodustuse protsenti muuta või välistada mõni toode soodustuse toodete alt. Millist informatsiooni me kogume? Allpool on esitatud andmed Teie kohta, mida me võime koguda ja töödelda: Informatsioon, mille Te meile edastate, täites vajalikke vorme. See säte hõlmab peamiselt registreerimisvorme meie veebilehtedel, kuid ei piirdu nendega. Antud kategooriasse kuulub samuti informatsioon, mille Te meile edastate, kui vormistate meie pakutavate teenuste tellimise, ostate tooteid meie veebilehtedel, avaldate materjale meie veebilehtedel (kui see on vastaval veebilehel lubatud), esitate taotluse täiendavate teenuste kohta või kasutate teisi teenuseid, mida me võime Teile tulevikus pakkuda. Peale selle võime me taotleda Teilt teatud informatsiooni, kui Te osalete mõnes konkursis või reklaamiaktsioonis, mida korraldame meie või mõni teine meie gruppi kuuluv ettevõte, samuti kui Te teavitate meid probleemist mõne meie veebilehe töös. Kui Te saadate meile mõne teate, võime me säilitada meie kirjavahetuse ajaloo. Samuti võime me Teie poole pöörduda palvega võtta osa mõnest meie uurimuslikust küsitlusest, kuid Te ei ole kohustatud antud sõnumitele vastama. Meie salvestame andmed Teie poolt meie veebilehe kaudu tehtavate tehingute kohta ja andmed Teie tellimuse täitmise kohta; Informatsioon Teie külastuste kohta meie veebilehtedel (sealhulgas informatsioon liiklemise, asukoha, blogide kohta, samuti teised ühendust puudutavad andmed, mis on meile vajalikud arve esitamiseks või muudel eesmärkidel), samuti ressursside kohta, millele Te ligi pääsete; Muud andmed või teave, mida Te meile e-kirjades edastate või meie veebilehtedel sisestate; Me kasutame Teie kohta saadud informatsiooni järgnevalt: et saada võimalus saata Teile täiendavat informatsiooni meie ettevõtte, selle toodangu ja/või teenuste kohta, mille kohta Te meile taotluse teete või mis meie arvates võivad Teile huvi pakkuda (tingimusel et olete andnud meile loa sellisel eesmärgil Teie poole pöörduda); et tagada meie veebilehtedel sisu esitamine selliselt, et see oleks Teie jaoks kõige mugavam ja sobiks Teie arvutile kõige paremini; et osutada Teile vajalikku abi juhul, kui Te olete tellinud mõne toote, olete teinud päringu toote kohta lisainformatsiooni saamiseks või olete saatnud meile mingi muu päringu; et me saaksime täita oma kohustusi vastavalt lepingutele, mis on Teie ja meie vahel sõlmitud; seejuures annate Te nõusoleku oma isikliku informatsiooni avaldamiseks juhtudel, kui antud kohustuste täitmine nõuab Teie isikliku informatsiooni edastamist agentidele, tarnijatele või muudele kolmandatele isikutele, kes on kaasatud täitma lepinguid, mis on Teie ja meie vahel sõlmitud; et tagada Teile võimalus sirvida meie teenuste interaktiivseid elemente, juhul kui Te otsustate neid teenuseid kasutada; et teavitada Teid muudatustest meie teenustes; et me saaksime täita oma kohustusi, mis on meile seatud seaduste ja muude normatiivsete dokumentide alusel; et organiseerida veebilehtede kasutamise monitooringut, eesmärgiga parandada meie teenuste, samuti veebilehtede endi tööd. Pakume samuti võimalust registreerida Facebooki kontoga. Juhul kui kasutate registreerimiseks Facebooki kontot, lisaks eeltoodud puntkidele, saame ligipääsu informatsioonile, mida antud sotsiaalne platvorm oma eeskirjade alusel meile jagab. Enamikul juhul on selleks Teie nimi, e-maili aadress ning vanus. Te ei hakka ilma ise eelnevalt nõusolekut andmata saama meilt kommertsteateid, mille kohta Te pole taotlust esitanud. Lisaks sellele on meil õigus saata Teile perioodiliselt sõnumeid, mis sisaldavad informatsiooni või küsimusi Teie registreerimise, ostude ja/või avalduste kohta, kui selleks peaks tekkima vajadus. Hoiame Teie poolt meile jagatud ning meie poolt kogutud informatsiooni selleks, et Teil oleks mugavam pääseda ligi enda poolt sooritatud ostudele ning pöördumistele. Samuti, et Teil oleks võimalus e-poest sooritada soodustusega oste. Üldiste andmete saamiseks toodangu, ostjate, geograafiliste ja demograafiliste aspektide kohta on kasutusel andmete analüüsimise vahendid. Informatsiooni avalikustamine Me võime avalikustada Teie isiklikku informatsiooni meie ettevõtete grupi mistahes liikmele: meie tütarettevõtetele, emaettevõttele ja selle tütarettevõtetele. Samuti on meil õigus avalikustada Teie isiklikku informatsiooni järgmistel asjaoludel: Juhul, kui me müüme või soetame mistahes ettevõtte (täielikult või osaliselt) või aktivad, on meil õigus avalikustada Teie isiklikke andmeid antud ettevõtte või aktivate potentsiaalsele müüjale või ostjale, samuti müüa ja anda edasi veebilehtede abil kogutud isiklikke andmeid seoses antud ettevõtte või aktivate müügiga. Juhul, kui meie ettevõtte või märkimisväärse osa selle aktivatest soetab kolmas isik, kuuluvad meie klientide poolt meile edastatud isiklikud andmed üle antavate aktivate juurde. Mõningane informatsioon võib kuuluda avalikustamisele meiepoolse eesmärgiga täita oma kohustusi vastavuses lepingutega, mis on Teie ja meie vahel sõlmitud. Informatsiooni võidakse edasi anda ka juhul, kui meil lasub kohustus avalikustada Teie isiklikke andmeid, et tagada seadusandlike normide täitmine, organiseerida vastavalt meie süsteemide tööd või kaitsta oma õigusi, omandit, turvalisust, tütarettevõtteid, haruettevõtteid, meie kliente või teisi isikuid. Selle sättega peetakse samuti silmas informatsiooni vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, eesmärgiga kaitsta petturlustegevuse eest ja alandada krediidiriski. Meil on õigus edastada Teie isiklikku informatsiooni usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kes teevad meiega koostööd veebilehtede haldamises, asjaajamises või Teie teenindamises – tingimusel et need isikud nõustuvad säilitama selle informatsiooni konfidentsiaalsust. Nimetatud kolmandaid osapooli nimetatakse andmete töötlejateks; nende hulka kuuluvad maksesüsteemid, transpordiettevõtted, tollimaaklerid ja tolliteenistused. Andmete reservkoopiaid säilitatakse avariitaaste süsteemide sertifitseeritud teenusepakkuja juures. Kuidas me kaitseme Teie informatsiooni? Me suhtume tõsiselt oma kohustustesse andmete ohutuse tagamisel ja rakendame sel eesmärgil kõige sobivamaid füüsilisi ja tehnilisi vahendeid, täiustades neid regulaarselt. Me järgime klientide andmete säilitamisel ja informatsiooni avalikustamisel rangeid turvaprotseduure. Kogu konfidentsiaalse krediidiinformatsiooni edastamine toimub Secure Socket Layeri (SSL) tehnoloogia abil. SSL kujutab endast etalonprotokolli, mis võimaldab šifreerida isiklikku informatsiooni ja andmeid krediit- ja deebetkaartide kohta, samuti neid andmeid interneti kaudu turvaliselt edastada. Ülaltoodud sätetega vastavuses kohustume me võtma tarvitusele vastavaid ohutusmeetmeid, eesmärgiga välistada sanktsioneerimata ligipääsu Teie isiklikele andmetele, nende muutmist, avalikustamist või hävitamist. Siiski ei ole andmete edastamine interneti teel absoluutselt turvaline. Vaatamata sellele, et me kohustume rakendama maksimaalseid jõupingutusi, et kaitsta Teie isiklikke andmeid, ei saa me garanteerida andmete ohutust, mis meie veebilehtedele edastatakse, mispärast kannate vastutust andmete edastamise eest Teie. Kui Te valisite parooli (või kui me tagasime Teile parooli), mis võimaldab Teil pääseda ligi meie veebilehtede teatud osadele, vastutate selle parooli salajas pidamise eest Teie. Andmeid, mida me Teie käest saame, võib edasi anda väljapoole Teie riigi piire ja säilitada väljaspool Teie riigi piire. Teie andmete töötlemist võib samuti teostada personal, kes asub väljaspool Teie riigi piire ja töötab meie ettevõttes või mõne meie tarnija ettevõttes. Seda personali võib muuhulgas rakendada Teie poolt meie veebilehel esitatud tellimuse täitmisel, maksekaartide rekvisiitide töötlemisel, samuti tugiteenuste osutamisel. Esitades meile oma isiklikke andmeid, nõustute Te ülalkirjeldatud põhimõtetega nende edastamisel, säilitamisel ja töötlemisel. Me kohustume võtma tarvitusele kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete turvaline töötlemine vastavuses käesolevate privaatsussätetega, ja tingimusel et andmeid edastatakse meie kontrolli all, vastavalt andmekaitse suhtes kehtivatele nõuetele. Kas me kasutame küpsisefaile? Jah, meie veebilehed kasutavad küpsisefaile. Küpsisefailid kujutavad endast andmete osi, mida internetiserver saadab veebilehitsejale, mis omakorda lubab serveril saada veebilehitseja käest teatud andmeid. Me kasutame küpsisefaile mõnede ülesannete täitmiseks. Nii saame me nende abil lihtsustada süsteemi sisse logimist registreerunud kasutajate jaoks, tagada registreerunud kasutajate turvalisuse ja autentimise, realiseerida ostude algoritme otseühenduse režiimis, teostada jooksvat kontrolli liikluse üle ja optimeerida süsteemi administreerimist, kogudes informatsiooni Teie arvuti teatud parameetrite kohta, sealhulgas IP-aadress (kui see on võimalik), operatsioonisüsteemi versioon ja veebilehitseja tüüp. Kõik need meie kasutajate tegevuse kohta käivad andmed on vaid statistilised ja ei võimalda teha kindlaks Teie isikut. Te võite küpsisefailide vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma veebilehitsejas vastava seadistuse. Kuid sel juhul võib ligipääs mõningatele meie veebilehtede osadele olla piiratud. Kasutustingimused Meie kasutustingimused on osa tingimustest ja sätetest, millega Teil on võimalik tutvuda, vajutades järgmist linki: tingimused ja sätted. Samuti on Teil võimalik tellida tingimuste ja sätete trükikoopia. Privaatsussätetesse muudatuste sisseviimine Me jätame endale õiguse viia mistahes ajal privaatsussätetesse sisse muudatusi. Kõik muudatused, mis on privaatsussätetesse sisse viidud, on sellel leheküljel esitatud, seepärast soovitame me Teil perioodiliselt seda lehekülge kontrollida, et aegsasti nende muudatustega tutvuda. Kui sisseviidud muudatused Teid ei rahulda, on Teil võimalus loobuda püsikliendistaatusest ning paluda meie poolt Teie kohta kogutud andmete kustutamist. Selle kohta on Teil võimalik lugeda allpool punktis “Kliendi õigused”. Loovutamine Meil on õigus muuta ettevõtte omanikku või selle organisatsioonilist struktuuri, katkestamata oma kaupluste, veebilehtede ja nendega seotud teenuste tööd. Samuti on meil õigus müüa teatud osa aktivaid, mis on seotud veebilehtedega. Palume võtta teadmiseks, et selliste sündmuste saabumise korral võime me anda kogu Teie informatsiooni või selle osa edasi ettevõttele, kes soetas kõik meie aktivad või osa nendest, või teisele ettevõttele, kellega koos me oleme viinud läbi ühinemise protseduuri. Sel juhul kohustume me, nii palju kui olukord võimaldab, nõudma ühendavalt ettevõttelt käesolevate privaatsussätete protseduuride järgimist nende aktuaalses redaktsioonis koos kõigi sisseviidud paranduste ja täiendustega. Siiski ei saa me garanteerida, et ühendav või ühendatav ettevõte hakkab kinni pidama analoogsetest informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamise reeglitest või töötlema Teie andmeid samasugusel viisil, nagu on sätestatud käesolevates privaatsussätetes. Kliendi õigused Teil on õigus küsida meilt koopiat oma andmetest mida meie töötleme. Sellesisuline taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult. See informatsioon väljastatakse Teile tasuta. Me püüame alati toetada Teie meieni jõudvate isiklike andmete täpsust ja aktuaalsust, samuti kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud Teie poolt kasutatavate teenuste edukaks toimimiseks. Samuti on Teil õigus meilt paluda kõikide Teie andmete kustutamist ning eemaldamist süsteemist. Sel juhul Teie ostumüügi dokumendid anonümiseeritakse ning samuti kustuvad süsteemist Teie andmed ning kirjavahetusajalugu. Sel põhjusel andke meile teada, kui Teie isiklik informatsioon on muutunud või kui Te ei soovi saada meilt sõnumeid, ja me parandame, uuendame või eemaldame Teie isiklikud andmed vastavalt Teie taotlusele. Teil on ka õigus paluda Teie poolt meile esitatud nii kirjalikus kui elektroonilises vormis andmete ülekandmist kolmandale osapoolele, juhul kui see on tehniliselt võimalik. Teil on õigus meilt paluda, et me ei kasutaks Teie isiklikke andmeid turunduseesmärgil. Sinna alla kuulub õigus loobuda reklaamist ning otseturundusest ilma, et Te kaotaks oma püsikliendistaatust. Reeglina me informeerime Teid (enne Teie andmete kogumist), kas meil on plaanis kasutada neid sarnastel eesmärkidel, samuti selle kohta, kas meil on plaanis Teie informatsiooni kolmandatele isikutele sarnastel eesmärkidel kasutamiseks edaspidi edastada. Te võite kasutada seda õigust igal ajal: selle jaoks tuleb Teil saata meile e-kiri aadressile info@purcosmetics.ee või harilik kiri allpool välja toodud aadressile, palvega lõpetada nimetatud eesmärkidel Teie poole pöördumine. Mõnikord võib meie veebilehtedel kohata linke, mis on ühel või teisel viisil seotud meie partnervõrkude, reklaamiandjate või haruettevõtete veebilehtedega. Kui Te liigute lingi kaudu edasi mõnele sellistest veebilehtedest, siis palume tähele panna, et nendel veebilehtedel on olemas isiklikud privaatsussätted ja et meie ei kanna vastutust nende sätete sisu eest. Palume tutvuda privaatsussätetega, mis kehtivad vastaval veebilehel, enne kui edastate sellel veebilehel oma isiklikke andmeid. Kui meie juures säilitatavat isiklikku informatsiooni Teie vajaduste ja huvide kohta on vajalik parandada või täiendada, palume Teil meid sellest teavitada. Meie hoiame informatsiooni Teie kohta, sealjuures Teie ostuajalugu, kirjavahetust ning muud teavet mida olete meile jaganud, niikaua kuni olete esitanud soovi see informatsioon süsteemist eemaldada. Teil on õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee. Meie poole pöördumise kord Kui Teil on tekkinud küsimusi käesolevate privaatsussätete, meie veebilehtede haldamise või meie veebilehtede kasutamise korra suhtes, palume need esitada e-kirjas ja saata see aadressile info@purcosmetics.ee, või kirjeldada neid harilikus kirjas ja saata kiri aadressile: Pür Cosmetics Europe OÜ Paadi tee 3 (Viimsi Äritare) Haabneme, 74001 Viimsi Harju maakond, Eesti